𝐁𝐢𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜
 
 
 
 
▪️ 135 Hung Vuong, Dong Xoai
Contact: 0901077135