My cart

MEMBERSHIP

* Điểm tích luỹ: 10.000 VND = 01 điểm

 

* Điều kiện duy trì hạng thẻ (số điểm tích luỹ tối thiểu trong 12 tháng)

  •     . Hạng DIAMOND: 500+
  •     . Hạng GOLD: 400+
  •     . Hạng SILVER: 250+

* Chính sách thành viên được áp dụng từ ngày 01/01/2024